Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van ons kinderdagverblijf. Bij ondertekening van contract gaat u akkoord met de inhoud van ons huishoudelijk reglement en ons ziektebeleid.
Onze visie op kinderopvang wordt beschreven in ons pedagogisch beleid, te vinden op onze website. Hierin leest u ook op welke manier wij in de dagelijkse praktijk werken.

Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan onderstaande groepen van 7.00 uur tot 18.30 uur en bevindt zich op één locatie verdeeld over twee panden: Noordmark 76-77 en 78-79.

 1. De Babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 0 tot 1,5 jaar.
  De Dreumesgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar.
  De Peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
  De BSO-groep bestaat uit maximaal 39 kinderen van 4 tot 12 jaar. Alle groepen zijn bereikbaar op: 036-5404515.
 2. Uw kind gaat niet automatisch over van het KDV naar onze BSO. U dient zich daarvoor apart in te schrijven via het inschrijfformulier dat u ontvangt bij de overgang van de dreumesgroep naar de peutergroep.
 3. Ouderparticipatie vindt o.a. plaats met behulp van de Bitcare app voor ouders. Hiermee houden wij u dagelijks op de hoogte van het voedingsschema, het slaappatroon en het algemeen welbevinden van uw kind. Indien mogelijk sturen wij een foto mee van uw kind.
 4. De afwezigheid van uw kind wegens ziekte of verlof dient u, evenals een verzoek tot extra opvang, door te geven via de Bitcare app.
 5. In Bitcare vindt u uw contract, facturen en jaaropgave terug.
 6. Heel belangrijk vinden wij de bereikbaarheid van de ouders. Bij de telefoonnummers graag vermelden met wie er als eerste contact opgenomen dient te worden in geval van een calamiteit. Veranderingen van telefoonnummers graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de groepsleiding.
 7. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het Klachtenloket Kinderopvang. Wij zijn overigens al zo lang wij bestaan klachtenvrij!
 8. Wij hebben een oudercommissie. Informatie en foto’s van de leden van de oudercommissie vindt u in onze hal en informatie over hun taken vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.
 9. Medicijnen dienen wij alleen toe op basis van een schriftelijke opdracht van de ouder. De ouder dient een e-mail te sturen met daarin het ingevulde medicijnverklaring-formulier dat u kunt vinden onder ons kopje beleid.
 10. Wij zijn gesloten tussen kerst en oud en nieuw, met alle nationale feestdagen (5 mei één keer in de vijf jaar) en tijdens onze jaarlijkse veiligheidsdag (vrijdag na Hemelvaart). Deze dag is bedoeld voor bijscholing en training van het team. Bovenvermelde sluitingsdagen kunnen niet ‘geruild’ en/of gecompenseerd worden en zijn meegenomen in de berekening van uren en ons uurtarief.
 11. Het ruilen van dagen binnen één week (maandag t/m vrijdag) of extra opvang kan alleen in overleg met de groepsleiding. Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.
 12. De kinderen krijgen in het KDV een warme maaltijd aangeboden tussen de middag, in de BSO is dit optioneel.
 13. Door u meegebrachte voeding is om veiligheidsredenen niet toegestaan m.u.v. borstvoeding. De warme maaltijd in het kinderdagverblijf is bij de prijs inbegrepen. In de buitenschoolse opvang is het optioneel en wordt het maandelijks gefactureerd. De warme maaltijden komen van Apetito.
 14. De betalingen van de maandfacturen t.b.v. de kinderopvang geschieden altijd op de 28e dag van de maand en worden vooruit geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso.
  U ontvangt hiervoor elke maand via de mail een factuur. In geval van overschrijding van de betalingstermijn (storneren incasso) betaalt u € 25 extra. Na nogmaals een overschrijding (totaal 14 dagen) zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 15. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Dit geldt ook voor het wijzigen van opvangdagen. Dit kan alleen schriftelijk en per eerste dag van de maand. Het KDV-contract eindigt automatisch aan het einde van de maand waarin uw kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt.
 16. Storingen in het kinderdagverblijf ten gevolge van: Corona, overmacht, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, terrorisme, stagnatie van leveringen van openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, uitsluitingen of optreden van werknemersorganisaties die een normale bedrijfsgang storen, ontslaan KDV HANNA HOLMAN van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schade kan doen gelden. Bij bovenstaande blijft de overeenkomst van kracht.
 17. Ons kinderdagverblijf werkt in overeenstemming met de wet Kinderopvang en voert daarom jaarlijks een risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid uit, welke jaarlijks wordt gecontroleerd door GGD Almere.
 18. Het is ouders niet toegestaan kinderopvangactiviteiten te verlangen van teamleden en/of stagiaires buiten de reguliere opvangtijden van Kinderdagverblijf Hanna Holman.
 19. Wij maken soms foto’s/video opnames van uw kind. In sommige gevallen worden deze gedeeld op social media waarbij wij er altijd voor zorgen dat de kinderen niet herkenbaar zijn. Ook zijn wij zeer selectief met wie er toegang heeft tot onze gesloten Facebook-pagina ter bescherming van uw kind.

Vanzelfsprekend staan wij voor verdere vragen graag tot uw beschikking.
U kunt ons daarvoor bereiken op het telefoonnummer van ons kantoor 036-5312555.

Wij hopen dat u en uw kind zich gauw bij ons thuis zullen voelen.

Met vriendelijke groet,
Team Hanna Holman

 

Aanmelden kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wilt u zich aanmelden voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Klik hieronder de juiste button aan en vul vervolgens uw gegevens in op de volgende pagina.

Inschrijven Kinderdagverblijf Inschrijven Buitenschoolse opvang

 

tandenborstels