036 - 5404515 info@hannaholman.nl

Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van ons kinderdagverblijf. Als u dit tekent gaat u akkoord met de inhoud ervan én met ons ziektebeleid.

Onze visie op kinderopvang wordt beschreven in ons pedagogisch beleid (zie website). Hierin leest u ook op welke manier wij in de dagelijkse praktijk werken.

Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan onderstaande groepen van 7.00 uur tot 18.30 uur en bevindt zich op één locatie: Noordmark 77-79

 1. De Babygroep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 0 tot 11⁄2 jaar. Bereikbaar op: 5404515
  De Dreumesgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 11⁄2 tot 21⁄2 jaar. Bereikbaar op: 5404515
  De Peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 21⁄2 tot 4 jaar. Bereikbaar op: 5404515
  De BSO-groep bestaat uit maximaal 39 kinderen van 4 tot 12 jaar. Bereikbaar op: 5404515Uw kind gaat niet automatisch over van het KDV naar onze BSO. U dient zich daarvoor apart in te schrijven via onze website.
 2. Ouderparticipatie vindt o.a. plaats met behulp van de Bitcare app voor ouders. Hiermee houden wij u dagelijks op de hoogte van het voedingsschema, het slaappatroon en het algemeen welbevinden van uw kind.
  Vaak sturen wij een foto mee van uw kind.
 3. De afwezigheid van uw kind wegens ziekte of verlof dient u, evenals een verzoek tot extra opvang, door te geven via de Bitcare app.
 4. In Bitcare vindt u uw contract, facturen en jaaropgave terug.
 5. Heel belangrijk vinden wij de bereikbaarheid van de ouders. Bij de telefoonnummers graag vermelden met wie er als eerste contact opgenomen dient te worden in geval van een calamiteit. Veranderingen van telefoonnummers graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de groepsleiding.
 6. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Kinderopvang en Peuterspeelzalen waaraan ook verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
 7. Wij hebben een oudercommissie. Informatie en foto’s van de leden van de oudercommissie vindt u in onze hal en informatie over hun taken vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.
 1. Medicijnen dienen wij alleen toe op basis van een schriftelijke opdracht van de ouder. Het medicijn dient voorzien te zijn van een etiket met een door een arts voorgeschreven dosering.
 2. Wij zijn gesloten tussen kerst en oud en nieuw, met alle nationale feestdagen (5 mei één keer in de vijf jaar) en tijdens onze jaarlijkse veiligheid dag (vrijdag na Hemelvaart). Deze dag is bedoeld voor bijscholing en training van het team. Bovenvermelde sluitingsdagen kunnen niet ‘geruild’ en/of gecompenseerd worden!
 3. Het ruilen van dagen binnen één week (maandag t/m vrijdag) of extra opvang kan alleen in overleg met de groepsleiding. Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.
 4. U kunt kiezen of uw kind warm eet tussen de middag of een broodmaaltijd krijgt.
  Door u meegebrachte voeding is om veiligheidsredenen niet toegestaan m.u.v. borstvoeding.
  De warme maaltijd in het kinderdagverblijf is bij de prijs inbegrepen. In de buitenschoolse opvang is het optioneel en wordt het maandelijks gefactureerd. De warme maaltijden komen van Apetito.
 5. De betalingen van de maandfacturen t.b.v. de kinderopvang geschieden altijd op de 28e dag van de maand van de maand voorafgaand aan de betreffende periode d.m.v. een automatische incasso.
  U ontvangt hiervoor elke maand via de mail een factuur.
  In geval van overschrijding van de betalingstermijn (storneren incasso) betaalt u € 25 extra.Na nogmaals een overschrijding (totaal 14 dagen) zullen wij zo’n incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 6. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Dit geldt ook voor het wijzigen van opvangdagen. Dit kan alleen schriftelijk en per eerste van de maand. Het KDV-contract eindigt automatisch aan het einde van de maand waarin uw kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt.
 7. Storingen in het kinderdagverblijf tengevolge van: overmacht, oorlog, mobilisatie, onlusten,
  overstroming, terrorisme, stagnatie leveringen openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, uitsluitingen, optreden werknemersorganisaties, die een normale bedrijfsgang storen, ontslaan KDV HANNA HOLMAN van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schade kan doen gelden. Bij bovenstaande blijft de overeenkomst van kracht.
 8. Ons Kindercentrum werkt in overeenstemming met de wet Kinderopvang en voert daarom jaarlijks een risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid uit, welke wordt gecontroleerd door GGD Almere.
 9. Het is ouders niet toegestaan kinderopvangactiviteiten te verlangen van teamleden en/of stagiaires buiten de reguliere opvangtijden van Kinderdagverblijf Hanna Holman.
 10. Voor interne trainingsdoeleinden maken wij soms gebruik van foto’s/ video opnames van uw kind. De opnames blijven binnen de organisatie Hanna Holman en worden níet op Social Media gedeeld.

Vanzelfsprekend staan wij voor verdere vragen graag ter beschikking.
U kunt ons daarvoor bereiken op het telefoonnummer van ons kantoor 5312555.

Wij hopen, dat zowel U als ook Uw kind, zich gauw bij ons thuis zullen voelen.

Met vriendelijke groet,
het
HANNA HOLMAN TEAM

Aanmelden kinderopvang en buitenschoolse opvang

Vraag hier een rondleiding aan

De foto's en informatie van onze website geven alvast een goed beeld van ons kinderdagverblijf, maar om de echte sfeer bij ons te proeven geef ik u graag een rondleiding en vertel over onze werkwijze en visie. Na het aanvragen van een rondleiding, wordt u terug gebeld en plannen wij een voor beide geschikt tijdstip in. Op onze website kunt u zich vast oriënteren op onze pedagogische visie en ons huishoudelijk reglement, zodat eventuele onbeantwoorde vragen bij de rondleiding gesteld kunnen worden. Uiteraard kunt u ook telefonisch om een rondleiding vragen: 036-5404515
logo_lichtere-kleur

Geen referenties gevonden