Doel van het protocol:

Kinderdagverblijf Hanna Holman vindt het belangrijk een veilig klimaat en een veilige omgeving te creëren binnen ons bedrijf. In eerste instantie voor de kinderen, maar zeker ook voor onze pedagogisch medewerksters. Wij wijzen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Het handelen bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag hebben wij daarom vastgelegd in dit protocol.

Wie is verantwoordelijk: 

Directie, leidinggevende en medewerkers.

Een veilige plek creëren:

Wij creëren een veilige werkplek door afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Alle pedagogisch medewerksters zijn van deze regels op de hoogte. Daarnaast wordt er gestimuleerd om elkaar onderling aan te spreken op ongewenst gedrag.

Indien een medewerkster constateert dat er bepaalde regels en/of grenzen worden overschreden doet zij melding bij haar leidinggevende. De leidinggevende maakt de situatie vervolgens bespreekbaar met alle partijen.

Wat wordt er (onder andere) bedoelt met ongewenst gedrag:

“Elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen”.

Het slachtoffer is hierin leidend, en bepaalt of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

 • Machtsmisbruik
 • Ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Lichamelijk geweld en/of verwaarlozing
 • Geestelijk geweld en/of verwaarlozing
 • Seksuele mishandeling
 • Vernieling van eigendommen van een ander

 

Wat wordt er (onder andere) bedoelt met gewenst gedrag:

 • Openheid
 • Respect
 • Overleg

Bovenstaand gewenst gedrag moet voor eenieder een veilige plek creëren. We streven met zijn allen naar een cultuur waarin het geven van feedback behoort tot de normale dagelijkse gang van zaken. Hierbij behoort zowel positieve als negatieve feedback. Een belangrijk punt is hierbij dat ook incidenteel ongewenst gedrag gemeld moet worden. Een incident kan even veel schade aanrichten als structureel ongewenst gedrag.

 

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen:

 • Kinderen onderling
 • Ouder/verzorger en kind
 • Medewerksters/stagiaires en kind
 • Medewerksters onderling
 • Ouder en medewerker
 • Derden die bijvoorbeeld klusjes komen doen bij ons kinderdagverblijf

___________________________________________________________________

 

Stappen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag:

1.Vermoeden:

Probeer de situatie in te schatten en probeer te constateren welke vorm van grensoverschrijdend gedrag er wordt getoond. Houdt deze inschatting feitelijk en probeer de situatie te analyseren met behulp van de 7 W’s (Wie/wat/waar/wanneer/waarom/waarmee/welke wijze?). Dit helpt om geen overhaaste conclusies te trekken.

2.Bespreekbaar maken:

Spreek indien mogelijk meteen na het ongewenste gedrag de desbetreffende persoon aan op zijn/haar gedrag. Dit kan een kind, ouder of collega zijn. Het doel van het geven van deze feedback is het voorkomen van ongewenst gedrag en het verbeteren van iemands gedrag.

3.Overleg: Hulp of advies vragen.

Indien het geven van feedback geen of ongewenst resultaat geeft is het belangrijk om een leidinggevende of een vertrouwenspersoon in te schakelen. Bij kinderdagverblijf Hanna Holman is onze vertrouwenspersoon ook tevens onze pedagogisch coach: Neeltje Bos.

*Het is belangrijk om bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan de bel te trekken bij de vertrouwenspersoon of leidinggevende.*

___________________________________________________________________

Interne vertrouwenspersoon:

Ons interne vertrouwenspersoon zal zich met name richten op vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen. Zij geeft advies en bespreekt de situatie met degene die de situatie meldt.

De persoon in kwestie, die de melding maakt, handelt dit vervolgens zelf af. Eventueel met behulp van de vertrouwenspersoon.

Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden te allen tijde de ouders op de hoogte gebracht van de situatie. Eventueel kan er ook gebruik gemaakt worden van andere hulpverleningsinstanties zoals de politie, jeugdzorg of de klachtencommissie.

Plan van aanpak voor vertrouwenspersoon:

 • Afwegen van de situatie m.b.v. feiten en/of registratieformulieren.
 • Handelen door doorverwijzen naar een hulpverlengingsinstantie of door melding te maken bij een hulpverlengingsinstantie.
 • Evalueren door de situatie terug te koppelen bij de betreffende partijen.
 • Handelen door de situatie te bespreken met de medewerksters zodat iedereen kan leren van deze situatie.
 • Leidinggevenden informeren ouders in ieder geval indien een situatie leidt tot maatregelen, of indien daar reden toe wordt geacht.

 

Consequenties grensoverschrijdend gedrag

Kinderen, medewerksters en ouders moeten weten dat agressie, pesten en seksuele intimidatie niet geaccepteerd wordt. Samenvattend, grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd.

Consequenties medewerkers

Eventuele sancties die staan op grensoverschrijdend gedrag zijn: een berisping, overplaatsing of schorsing. En in ernstige gevallen ontslag.

Consequenties ouders

Bij grensoverschrijdend gedrag dat ondanks gesprekken met ouders niet verbetert, is de consequentie dat wij de desbetreffende ouders de toegang tot opvang kunnen ontzeggen.

 

Verdeling verantwoordelijkheden

 

Directie/Leidinggevenden:

 • Opnemen van het protocol grensoverschrijdend gedrag in het beleid van de organisatie.
 • Informeren van ouders, medewerksters en kinderen over dit protocol.
 • Ervoor zorgen dat alle medewerksters handelen volgens het protocol.
 • Ervoor zorgen dat de medewerksters voldoende deskundig zijn om grensoverschrijdend gedrag te signaleren en aan te pakken.
 • De aanstelling van een interne vertrouwenspersoon.
 • Aansluiting bij een klachtencommissie.
 • Faciliteren van de vertrouwenspersoon in geld, tijd en scholing.
 • Ervoor zorgen dat de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag continu geborgd wordt.

 

Pedagogisch medewerksters:

 • Herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag.
 • Beantwoorden van vragen van ouders, medewerkers en kinderen over dit protocol.
 • Aanspreekfiguur zijn bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en tussen ouders en kinderen.
 • Overleg plegen met personen die grensoverschrijdend handelen of grensoverschrijdend gedrag constateren.
 • Vertrouwelijk en met respect voor alle personen om te gaan met de informatie die hij/zij krijgt.
 • Alert blijven op het welzijn van het slachtoffer.

Interne vertrouwenspersoon:

 • Vastleggen welk grensoverschrijdend gedrag door wie wanneer is geconstateerd. Indien gewenst overleggen met andere beroepskrachten (Veilig Thuis of het SHG).
 • Doorverwijzen naar een extern vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en medewerker.
 • Evalueren van afhandeling aanpak grensoverschrijdend gedrag.
 • Periodiek bijstellen van dit protocol op basis van de evaluatie.

Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij de omgangsvormen, zoals beschreven in dit document, naleven. Kinderen worden hier door de medewerksters spelenderwijs mee bekend gemaakt. Wij hopen dat bovenstaande protocol een bijdrage levert aan een veilige plek voor de kinderen, medewerksters en ouders.

 

Team Hanna Holman

Aanmelden kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wilt u zich aanmelden voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Klik hieronder de juiste button aan en vul vervolgens uw gegevens in op de volgende pagina.

Inschrijven Kinderdagverblijf Inschrijven Buitenschoolse opvang

 

aanmelden kinderdagverblijf